• اضافه شدن لینکستان به برنامه

  • امکان ورود اطلاعات اقلام با کد بیمه در بخش فروش

  • جستجوی فاکتور فروش بر اساس کد ملی

  • اضافه شدن نام و مشخصات بیمار در فاکتور

  • اعلام هشدار جهت داروهای تاییدی هنگام فروش