برخی از مشتریان شرکت حکیم

نام داروخانهنام شهر
دکتر تقی پوراردبیل
دکتر اصلانیتبریز
جاسمینتهران
دکتر ملکشاهیکرمانشاه
دکتر لطیفیآمل
دکتر ولی زادهاردبیل
هستیتهران
طلوعتهران
دکتر نیکفرجام نوریزابل
دکتر سجادیفومن
دکتر شالدوزیتهران
دکتر وثوقیسبزوار
دکتر کرم دوستکامیاران
داروخانه المهدیبروجرد
دکتر میریزابل
داروخانه شبانه روزی دکتر شجاعزابل
عرفیزابل
5شهریوررشت
صدراگرگان
داروخانه دکتراسعدیسوسنگرد
دکتر وفاییکرمان
دکتر حسن زادهزابل
دکتر دانشمندزابل
دکتر خیاویمشکین شهر
دکتر یاشارالتهران
دکتر مهدی جوهردزفول
دکترفشیکامیاران
دکتر نیکخواهگیلان
دکتر رضاپورگلسار
دکتر جواد احمد زادهمشکین شهر
آریانهاوند
داروخانه وحدتنهاوند
مرکزی کرجکرج
داروخانه دکتر ابوالقاضینهاوند
داروخانه دکتر قیاسیگیان
دکتر میرنوریتنکابن
داروخانه شبانه روزی دکتر فتاحیاسدآباد
داروخانه دکتر مروتینهاوند
داروخانه شبانه روزی دکتر امینینهاوند
دکتر تقی پورپارس آباد
ابن سیناجویبار
دکتر آذر کمندالیگودرز
داروخانه ی دکتر عظیمیاصفهان
دکتر مرادیفارس
دکتر سنجریکرمان
دکتر مدنیرشت
دکتر عیسی زادهکرج
دکتر دماوندی کمالیگلستان
دکتر رضایی مقدمزابل
ایزدتهران
درمانگاه شهید بهشتیزابل
مومنی فرآمل
دکتر رهنماهمدان
دکتر لطیفیآمل
دکتر اسدی رادزابل
دکتر دادالهی سارابزابل