برخی از مشتریان شرکت حکیم

نام داروخانه شهر
دکتر تقی پور اردبیل
دکتر اصلانی تبریز
جاسمین تهران
دکتر ملکشاهی کرمانشاه
دکتر لطیفی آمل
دکتر ولی زاده اردبیل
هستی تهران
طلوع تهران
دکتر نیکفرجام نوری زابل
دکتر سجادی فومن
دکتر شالدوزی تهران
دکتر وثوقی سبزوار
دکتر کرم دوست کامیاران
داروخانه المهدی بروجرد
دکتر میری زابل
دکتر شجاع زابل
دکتر عرفی زابل
5شهریور رشت
صدرا گرگان
دکتراسعدی سوسنگرد
دکتر وفایی کرمان
دکتر حسن زاده زابل
دکتر دانشمند زابل
دکتر خیاوی مشکین شهر
دکتر یاشارال تهران
دکتر مهدی جوهر دزفول
دکترفشی کامیاران
دکتر نیکخواه گیلان
دکتر رضاپور گلسار
دکتر جواد احمد زاده مشکین شهر
آریا نهاوند
داروخانه وحدت نهاوند
دکتر جواد احمد زاده مشکین شهر
مرکزی کرج کرج
دکتر ابوالقاضی نهاوند
دکتر قیاسی گیلان
دکتر میرنوری تنکابن
شبانه روزی دکتر فتاحی اسد آباد
دکتر مروتی نهاوند
شبانه روزی دکتر امینی نهاوند
دکتر تقی پور پارس آباد
ابن سینا جویبار
دکتر آذر کمند الیگودرز
دکتر عظیمی اصفهان
دکتر مرادی فارس
دکتر سنجری کرمان
دکتر مدنی رشت
ددکتر عیسی زاده کرج
دکتر دماوندی کمالی گلستان
دکتر رضایی مقدم زابل
ایزد تهران
درمانگاه شهید بهشتی زابل
دکتر مومنی فر آمل
دکتر رهنما همدان
دکتر لطیفی آمل
دکتر اسدی راد زابل
دکتر دادالهی ساراب زابل