مراحل تمدید الکترونیکی پروانه مسئول فنی

تمدید الکترونیکی

اعتبار پروانه تاسیس داروخانه ها

 

طی بخشنامه به شماره 147/ص/95/180 تاریخ 95/1/17 در خصوص اعتبار پروانه تاسیس داروخانه ها، اعلام میدارد با توجه به “بند ه” ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها ابلاغی به شماره 665/60405 تاریخ 94/5/4(پیوست) پروانه تاسیس داروخانه ها ، نیاز به تاریخ اعتبار و تمدید ندارند . لذا مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره برداری لازم ایفاد میگردد.

شما می نوانید رو نوشت بخشنامه را از اینجا مشاهده کنید.

مراحل اتصال داروخانه به HIX

  1. دریافت کد HIXاز سامانه پروانه الکترونیکی پس از تایید معاونت دانشگاه.
  2. تماس با شرکت نرم افزاری حکیم و ارائه کد داروخانه به منظور برقراری اتصال.
  3. بروز رسانی نرم افزار توسط شرکت حکیم.
  4. اتصال نرم افزار به سامانه HIX.
  5. اقدام به ارسال نسخ.

 

  • از کلیه داروخانه ها تقاضا میگردد همکاری لازم را با پشتیبانی نرم افزار خود جهت اتصال را داشته باشند.
  • همچنین شرکت نرم افزاری حکیم میتواند پس از دریافت کد HIX مربوط به هر داروخانه مراحل به روز رسانی نرم افزار و اتصال آن را با همکاری تیم پشتیبانی HIX همانند قبل و بدون محدودیت دنبال نماید.

نامه انجمن داروسازان ایران ، شعبه اصفهان در خصوص ارزش افزوده

رونوشت بخشنامه را از اینجا مشاهده کنید