تصمیم شورای رقابت در ارتباط با شکوائیه ی شماره 10/96/2580

تصمیم جلسه ی 355 شورای رقابت مورخ 1397/08/28 در راستای شکوائیه ی شماره 10/96/2580 مورخ 1396/08/06 _ حذف بند 4 ماده 3 و ماده 4 آیین نامه تاسیس داروخانه ها .