نوشته‌ها

حقوق پایه داروسازان کشور

طی بخشنامه 249200 مورخ 95/12/22 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مصوبه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران حقوق پایه همکاران محترم دارو ساز متصدی مسئولیت فنی داروخانه ها به شرح ذیل اعلام شد.

  1. حقوق پایه داروسازان مسئول فنی با درحه دکترای داروسازی معادل دو برابر حداقل حقوق ماهیانه وزارت کار برابر 16/243/320 ریال (44 ساعت کار در هفته میباشد)
  2. حقوق پایه داروسازان مسئول فنی با درحه دکترای تخصصی داروسازی معادل سه برابر حداقل حقوق ماهیانه وزارت کار برابر 24/364/980 ریال (44 ساعت کار در هفته میباشد)
  3. حداقال میزان سنوات پایان سال وفق قانون کار معادل حقوق پایه به نسبت یک سال کارکرد کامل قابل پرداخت می باشد.
  4. میزان عیدی و پاداش سال 1395 حداکثر برابر 24/364/980 ریال به ازاء یک سال کارکرد کامل می باشد.
  5. جهت مشخص نمودن حقوق دریاتی داروساان هر استان پیشنهاد میگردد با لحاظ شرایط اقلیمی استان و بعد مسافت شهر های تابعه حداقل 150% بابت مزایای متعلقه از قبیل حق مسکن ایاب و ذهاب و … به حقوق پابه اضافه گردد.

شایان ذکر است به تجویز ماده در قانون مدنی با عنایت به  اصل احترام به حاکمیت اراده خصوصی اشخاص در تنظیم عقود هرگونه توافق و تراضی در خصوص افزایش مبلغ حقوق دریافتی فی مابین مسئولین فنی با موسسین داروخانه بیش از مصوبه اعلامی فاقد هرگونه مانعیتی می باشد.

 

شما می نوانید رو نوشت از بخشنامه را از اینجا مشاهده کنید.